Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου για την αποχέτευση

Αριθμ. Απόφ. 347/2011                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ενημέρωση   και   λήψη   απόφασης   για   τις
ενέργειες   του  Δήμου  Μαρκοπούλου,   που
αφορούν στην ένταξη στο ΕΣΠΑ και στην
χρηματοδότηση         της         Αποχέτευσης
Μαρκοπούλου   –   Πόρτο   Ράφτη   και   της
Τριτοβάθμιας Αναβάθμισης του Κ.Ε.Λ. του
Δήμου   Μαρκοπούλου,   καθώς   επίσης   και
επί   της   μελλοντικής   εκδίκασης   της
Προσφυγής του Δήμου Μαρκοπούλου στο
Σ.τ.Ε.  κατά  της υπ’ αριθμόν 144233/09-
09-2009   ΚΥΑ   με   θέμα   την   «Έγκριση
Περιβαλλοντικών   Όρων   για   τα   “Έργα
Αποχέτευσης         Ακαθάρτων         Υδάτων
κεντρικού   τμήματος   Ανατολικής   Αττικής
σε   περιοχές   των   Δήμων   και   Κοινοτήτων
Κρωπίας,    Παιανίας,   Σπάτων,    Γέρακα,
Γλυκών Νερών, Μαρκοπούλου, Καλυβίων
Θορικού   και   Κουβαρά   της   Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής”».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το   Δημοτικό   Συμβούλιο   του   Δήμου   Μαρκοπούλου   αποφασίζει
σχετικά με την Αποχέτευση Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη, εφόσον εντός
του επομένου τετραμήνου, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2012, έχει
ενταχθεί   στο   Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   Αττικής,   με   εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση
Εγκατάστασης   Επεξεργασίας   Λυμάτων   Δήμου   Μαρκοπούλου»,   ο   Δήμος
Μαρκοπούλου   Μεσογαίας,   δεσμεύεται   πολιτικά   και   αποφασίζει   να
προχωρήσει   τότε   και   μόνο   υπό   την   παραπάνω   προϋπόθεση,   στην
παραίτηση από το δικαίωμα και το δικόγραφο, της αίτησης ακύρωσης που
έχει υποβληθεί κατά της υπ’ αριθμόν 144233/09-09-2009 ΚΥΑ για τα Έργα
19Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Κεντρικού Τμήματος Ανατολικής Αττικής,
η οποία θα εκδικαστεί στο Σ.τ.Ε., την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012.
Ακόμα   δεσμευόμαστε   πολιτικά   να   δεχθούμε   τη   σχεδίαση   που
προβλέπει,   ότι   ο   αγωγός   των   επεξεργασμένων   λυμάτων   του   ΚΕΛ
Μερέντας,   θα   συνδεθεί   μελλοντικά   με   τον   αγωγό   επεξεργασμένων
λυμάτων του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, με τελικό αποδέκτη την θαλάσσια
περιοχή, της Χαμολιάς, του Δήμου Μαρκοπούλου.
Επίσης, ζητούμε να υπάρξει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
του Δήμου Μαρκοπούλου, που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την άρτια
κατασκευή   του   ΚΕΛ   Κορωπίου   –   Παιανίας   και   επίσης   στην   περίοδο
λειτουργίας του, θα εποπτεύει και θα ελέγχει καθημερινά και διαρκώς την
εύρυθμη και εντός των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών ορίων, σωστή
λειτουργία του.
Πιστεύουμε επίσης, ότι θα πρέπει να συσταθεί υπό την ευθύνη και
την   εποπτεία   του   διαχειριστικού   φορέα   ένα   ειδικό   ταμείο   που   θα
αξιοποιηθεί   για  την  αντιμετώπιση  των   επιπτώσεων   από   τυχόν  αστοχίες
κατά τη λειτουργία του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας.
Τέλος,   να   διερευνηθεί   άμεσα,   τόσο   από   μελέτες   «κόστους   –
οφέλους»,   όσο   και   από   μελέτες   «κόστους   κατασκευής»   η   δυνατότητα
αποχέτευσης ολόκληρης της πόλης του Πόρτο Ράφτη στο ΚΕΛ Κορωπίου –
Παιανίας,   εάν   αυτό   δεν   σημαίνει   οποιαδήποτε   καθυστέρηση   στα
προγραμματισμένα   έργα.   Ζητάμε   να   υπάρξει   σαφής   δέσμευση,   ότι
ολόκληρο   το   Πόρτο   Ράφτη   θα   έχει   τη   δυνατότητα   να   αποχετεύσει
οπωσδήποτε, είτε στο ΚΕΛ Μερέντας, είτε στο ΚΕΛ Κορωπίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου