Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπάχ - Το Ορατόριο τών Χριστουγέννων - Μέρος 3ο

ΤΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΟΧΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΧ
Μέρος 3ο


Το ορατόριο των Χριστουγέννων
Εκτέλεση του έργου με τις έξι καντάτες χωριστά
Πρώτη καντάτα


1. Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio BWV 248 Part 1  

Norwegian Chamber Orchestra
Norwegian Solists' Choir
Peter Dijkstra, conductor

Ilse Eerens, soprano
Ivonne Fuchs, alto
Fabio Trümpy, tenor
Halvor Festervoll Melien, bass

Ορατόριο των Χριστουγέννων-Καντάτα Πρώτη
Το κείμενο που χρησιμοποιείται στην καντάτα αναφέρεται παρακάτω στο πρωτότυπο, σε αγγλική και ελληνική μετάφραση.

Cantata BWV 248/1Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage(Weihnachts-Oratorium I)
English Translation in Parallel Format
Cantata BWV 248/1 - Shout for joy, exult, rise up, glorify the day
Christmas Oratorio I
Καντάτα BWV 248/1 - Φωνάξτε με χαρά, πανηγυρίστε, ξεσηκωθείτε, δοξάστε την ημέρα, Ορατόριο των Χριστουγέννων Ι

Event: Cantata for Christmas Day -  Καντάτα για την ημέρα των Χριστουγέννων
Readings: Epistle: Titus 2: 11-14 / Isaiah 9: 2-7; Gospel: Luke 2: 1-14
Text:
Christian Friedrich Henrici (Picander); Paul Gerhardt (Mvt. 5); Martin Luther (Mvts. 7, 9)
Chorale Text:

Biblical quotations in green font, chorales in purple
 
Original German Text
 
English Translation

1

Coro

1

Chorus [S, A, T, B]
 
Tromba I-III, Timpani, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
 
Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!
 
Shout for joy, exult, rise up, glorify the day,
praise what today the highest has done!
Abandon hesitation, banish lamentation,
begin to sing with rejoicing and exaltation!
Serve the highest with glorious choirs,
let us honour the name of our ruler!Φωνάξτε με χαρά, πανηγυρίστε, ξεσηκωθείτε, δοξάστε την ημέρα
εγκωμιάστε ότι σήμερα ο Ύψιστος έχει κάνει
εγκαταλείψτε το δισταγμό, διώξτε το θρήνο
αρχίστε να ψάλλετε με  αγαλλίαση και ανάταση
υπηρετήστε τον Ύψιστο με θριαμβικούς ψαλμούς
αφήστε μας να τιμήσουμε το όνομα του Οδηγού μας!
    

2

Recitativo T

2

Recitative [Tenor]
 
Violoncello, Fagotto, Continuo, Organo
  
 
Evangelist:
Es begab sich aber zu der Zeit,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging,
dass alle Welt geschätzet würde.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
ein jeglicher in seine Stadt.
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa,
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David,
die da heißet Bethlehem;
darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war:
auf dass er sich schätzen ließe mit Maria,
seinem vertrauten Weibe, die war schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
 
Evangelist:
It happened at that time
that an order went out from Caesar Augustus
that all the world should be assessed.
And everyone went, so that he might be assessed,
each to his own city.
Joseph went up out of Galilee
from the city of Nazareth, into the land of Judah to the city of David
which is called Bethlehem;
for he was of the house and race of David:
so that he might be assessed with Mary,
his betrothed wife, who was pregnant.
And while they were there, the time came for her to give birth.
    Τις ημέρες εκείνες
ο Καίσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα
να απογραφτεί όλη η οικουμένη
Όλοι πήγαιναν, λοιπόν να απογραφτούν
καθένας στο τόπο της καταγωγής του
Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ
πόλη της Γαλιλαίας στην Ιουδαία για να απογραφτεί
στη πόλη Δαυίδ
που ονομάζεται Βηθλεέμ
γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαυίδ
Είχε μαζί του και την Μαριάμ
την μνηστή του η οποία ήταν έγκυος
Τον καιρό που αυτοί ήταν εκεί ήρθε η ώρα
της Μαριάμ να γεννήσει.

3

Recitativo A

3

Recitative [Alto]
 
Oboe d'amore I/II, Violoncello, Fagotto, Continuo, Organo
  
 
Nun wird mein liebster Bräutigam,
Nun wird der Held aus Davids Stamm
Zum Trost, zum Heil der Erden
Einmal geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
Sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
Dein Wohl steigt hoch empor!
 
Now my dearest bridegroom,
now the hero from the race of David
for the consolation and salvation of the Earth
shall at last be born.
Now the star that comes from Jacob shall shine,
its rays already burst forth.
Rise up, Zion, and abandon your weeping,
your well-being climbs aloft!
    Τώρα αγαπημένε μου Νυμφίε
τώρα ο ήρωας από το γένος του Δαυίδ
για την παρηγοριά και την σωτηρία της γης
επί τέλους θα γεννηθείς
Τώρα το αστέρι που προέρχεται από τον Ιακώβ
θα λάμψει
με τις ακτίνες του να προηγούνται
Υψωθείτε, Σιών και αφήστε τους οδυρμούς
η ευτυχία σας να ανεβεί ψηλά!
 

4

Aria A

4

Aria [Alto]
 
Oboe d'amore I, Violino I, Violoncello, Fagotto, Continuo, Organo
 
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
Deine Wangen
Müssen heut viel schöner prangen,
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!
 
Make yourself ready, Zion,with tender desires
to see with you soon him who is most beautiful, most dear!
Your cheeks
must today befar more beautifully resplendent,
hasten, to love your bridegroom with the greatest longing!
    Ετοιμάσου, Σιών με τρυφέρη επιθυμία
να δεις γρήγορα αυτόν που είναι πανέμορφος
που είναι αξιαγάπητος
Τα μάγουλα σου
θα πρέπει σήμερα να γίνουν πολύ περισσότερο
λαμπρά, Βιάσου! για να αγαπήσεις το Νυμφίο
με την μεγαλύτερη δυνατή επιθυμία!

5

Choral

5

Chorale [S, A, T, B]
 
Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Violoncello col Basso, Fagotto, Continuo, Organo
 
Wie soll ich dich empfangen
Und wie begegn' ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
Mir selbst die Fackel bei,
Damit, was dich ergötze,
Mir kund und wissend sei!
 
How should I receive you
and how should I meet you?
O longing of the whole world
O adornment of my soul!
O Jesus, Jesus, place
yourself your lamp by me
so that what gives you delight
I may know and understand!
    Πως θα σε δεχθώ και πως θα 
σε συναντήσω ?
Ω επιθυμία όλου του κόσμου
Ω στόλισμα της ψυχής μου!
Ω Ιησού, Ιησού φώτισε με
έτσι ώστε ότι δίνει απόλαυση
Είθε να γνωρίζω και να κατανοώ !

6

Recitativo T

6

Recitative [Tenor]
 
Violoncello, Fagotto, Continuo, Organo
 
Evangelist:Und sie gebar ihren ersten Sohn
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippen,
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
 
Evangelist:And she gave birth to her first son
and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger
for they had otherwise no room in the inn.
    Ευαγγελιστής : και γέννησε το γιό της τον πρωτότοκο, τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί,
γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο.

7

Choral S e Recitativo B

7

Chorale [Soprano] and Recitative [Bass]
 
Oboe d'amore I/II, Violoncello, Fagotto, Continuo, Organo
 
Er ist auf Erden kommen arm,Wer will die Liebe recht erhöhn,
Die unser Heiland vor uns hegt?
Dass er unser sich erbarm,Ja, wer vermag es einzusehen,
Wie ihn der Menschen Leid bewegt?
Und in dem Himmel mache reich,Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt,
Weil ihm ihr Heil so wohl gefällt,
Und seinen lieben Engeln gleich.So will er selbst als Mensch geboren werden.
Kyrieleis!
 
He has come on Earth in poverty
Who will rightly extol the love
that our Saviour cherishes for us?
so that he may have mercy on us,

Indeed, who is able to realise
and make us rich in heaven
how he is moved by human suffering?
and like his beloved angels.

The highest's son came into the world
because its salvation pleases him so well
that he himself is willing to be born as a man.
Lord, have mercy!
    Ήρθε στη Γη φτωχός
αυτός που θα εξυμνήσει δικαίως την αγάπη
την οποία ο Λυτρωτής φυλάει για όλους μας
έτσι ώστε Αυτός να συγχωρήσει εμάς
Πραγματικά ποιος μπορεί να φανταστεί
και να μας κάνει πλούσιους στον ουρανό
πόσο αυτός συγκινείται από τον ανθρώπινο πόνο
και συμπαθεί τους αγαπητούς αγγέλους.
Ο Ύψιστος Γιός ήλθε στο κόσμο
γιατί η λύτρωση του τον ευχαρίστησε τόσο πολύ
ώστε αυτός ο ίδιος θέλησε να γεννηθεί σαν άνθρωπος
Κύριε, δείξε ευσπλαχνία!

8

Aria B

8

Aria [Bass]
 
Tromba I, Flauto traverso I, Violino I/II, Viola, Violoncello, Fagotto, Continuo, Organo
 
Großer Herr, o starker König,
Liebster Heiland, o wie wenig
Achtest du der Erden Pracht!
Der die ganze Welt erhält,
Ihre Pracht und Zier erschaffen,
Muss in harten Krippen schlafen.
 
Great Lord, O mighty king,
dearest saviour, O how little
you regard earthly splendour
He who maintains the whole world
and created its glory and adornment
must sleep in a hard crib.
    Ύψιστε Κύριε, Ω μεγάλε βασιλιά
αγαπημένε λυτρωτή, Ω πόσο λίγο
θεωρείς το γήινο μεγαλείο
Αυτός που κρατάει όλο το κόσμο
και δημιουργεί το μεγαλείο και τα στολίδια του
θα πρέπει να κοιμηθεί σε ένα παχνί.
 

9

Choral

9

Chorale [S, A, T, B]
 
Tromba I-III, Timpani, Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II col Tenore, Viola col Tenore, Violoncello, Fagotto, Continuo, Organo
 
Ach mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein sanft Bettelein,
Zu ruhn in meines Herzens Schrein,
Dass ich nimmer vergesse dein!
 
Ah little Jesus dear to my heart,
make for yourself a clean, soft bed,
to rest in the shrine of my heart
so that I may never forget you!

Α μικρέ Ιησού αγαπημένε της καρδιάς μου
κάνε για σένα ένα καθαρό, απαλό κρεβάτι
για να αναπαυθείς στου μυχούς της καρδιάς μου
έτσι ώστε πότε να μη σε ξεχάσω!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου